Obavijesti

Sjednice Upravnog odbora FD “Poštar” – izvješća

14.01. 2014.

Dana 14. siječnja 2014. sa početkom u 17 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednici kojoj je nazočila većina članova UO, te članovi Nadzornog Odbora i Časnog suda Društva pročitan je i prihvaćen sadržaj Zapisnika sa prethodne sjednica UO , a raspravljane su i teme iz redovitog rada Društva od kojih je istaknute: - g.Sever izvjestio je nazočne o svom javnom istupu 23.prosinca 2013.godine u okviru regionalnog programa HTV-a povodom održavanja prigodne filatelističke izložbe u Bjelovaru - revidirani su zahtjevi i potražnja za poštanskim markama Republike Slovenije za potrebe članova i samog Društva u 2014. godini - društveni list „Poštar“ dvobroj 39-40 izašao je iz tiska i podijeljen članovima - pristigla je obavijest HP d.d. o promjeni cijena poštanskih usluga u međunarodnom prometu - prihvaćena je ponuda za godišnju pretplatu na časopis „Udruge“ za potrebe Društva - inicirana je potreba za noveliranje i usklađivanje Pravilnika o dodjeli priznanja Društva - predložen je termin održavanje redovite Skupštine Društva 11.02. 2014.

Dana 11. veljače 2014. sa početkom u 17 sati, održana je redovita sjednica Upravnog odbora (UO) FD “Poštar“. Na sjednici kojoj je nazočila većina članova UO, dio članova NO te kao gost na sjednici, član Društva g.Šegedin, pročitan je i prihvaćen sadržaj Zapisnika sa prethodnih sjednica UO, a raspravljane su i teme iz redovitog rada (tekuće poslovanje i obaveze) Društva od kojih su istaknute: -primjedbe članova Uređivačkog odbora društvenog lista na oblik i sadržaj izašlog dvobroja 39-40 -prezentirane su primjedbe i prijedlozi g.Šegedina vezane uz izmjene i dopune Statuta HFS-a, čija je javna rasprava u tijeku, te je prihvaćen zaključak o načinu davanja primjedbi Društva na isti -inicirana je suradnja sa PD HP i HT „Sljeme“ za izradu prigodnog žiga i dopisnice -potvrđen je termin 28.ožujka 2014. godine za održavanje redovite Skupštine Društva -planske aktivnosti Društva u 2014. godini Pored navedenoga, članovi UO Društva upoznati su sa informacijom da je u tijeku izrada novog Zakona o udrugama čije se donošenje prema dostupnim informacijama ,očekuje do kraja drugog tromjesečja 2014. godine te potrebe usklađivanja normativnih akata i poslovanja Društva sa istime.

<< Go back to the previous page